Vedtægter

Detaljer

Vedtægter for Postarbejdernes Fællesklub

§ 1. FÆLLESKLUBBENS NAVN
Fællesklubbens navn er Postarbejdernes Fællesklub.


§ 2. HJEMSTED
Fællesklubbens hjemsted er Københavns Postcenters og tilknyttede enheders arbejdsområder.


§ 3. FORMÅL OG OPGAVER
Stk. 1.
At samle alle postarbejdere som arbejder i og ved Københavns Postcenter med tilknyttede enheder for at varetage deres interesser.

Stk. 2.
At sikre at alle postarbejdere er organiseret i 3F jf. forbundets love samt grænsedragningsaftaler.

Stk. 3.
At medvirke til, at der vælges tillidsrepræsentanter samt at de faglige klubber fungerer i post¬¬centret.

Stk. 4.
At lave fagpolitisk oplysningsvirksomhed i KHC, herunder styrke medlemmernes muligheder for kompetenceudvikling samt skabe balance mellem arbejds- og privatliv.

Stk. 5.
At virke for et godt forhold og et fagligt samarbejde de forskellige personalegrupper imellem og i samarbejde med ledelsen at udvikle en personalepolitik til gavn for postarbejderne og virksomheden.

Stk. 6.
Fællesklubben er til enhver tid underkastet 3F´s og 3F Københavns love.

Stk. 7.
Fællesklubben kan indgå i samarbejde med andre faglige klubber og foreninger.


§ 4. STRUKTUR
Stk. 1.
Rygraden i Fællesklubben udgøres af de lokale klubber. Forudsætningen for oprettelsen af en klub er, at det sker i overensstemmelse med 3F's og 3F Københavns love og at den godkendes af Fællesklubben.


§ 5. MEDLEMSSKAB
Stk. 1.
Medlemmer af Fællesklubben er alle Postarbejdere der er medlem af 3F jf. stk. 2 og ansat i Københavns Postcenter.

Stk. 2.
Medlemskab af lokal 3F afdeling bestemmes af 3F’s love samt medfølgende organisationsaftaler.


§ 6. RETTIGHEDER OG PLIGTER
Stk. 1.
Ethvert medlem skal sikre sig, at der optrædes solidarisk overfor enhver beslutning taget i Fællesklubben.

Stk. 2.
Klubtilskud fra 3F København til klubarbejdet i Københavns Postcenter fordeles efter behov af Fællesklubben til de enkelte klubber og udvalg.


§ 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1.
Generalforsamlingen er Fællesklubbens øverste myndighed i alle anliggender og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk. 2.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal, dog senest 8 dage før 3F Københavns ordinære generalforsamling.

Stk. 3.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af Fællesklubben. Fællesklubben kan invitere gæster til generalforsamlingen.

Stk. 4.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved opslag på opslagtavlerne (ved kontoret og kantinen) og annoncering i Husavisen med tid, sted, dagsorden samt frist for indsendelse af forslag.

Stk. 5.
Forslag, herunder vedtægtsforslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen indgives skriftligt til Fællestillidsrepræsentanten senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6.
Der udsendes en trykt beretning om Fællesklubbens virksomhed det forløbne år samt regnskab.

Stk. 7.
Beretningen om Fællesklubbens virke kommenteres af Fællestillidsrepræsentanten.

Stk. 8.
Fællestillidsrepræsentanten fremlægger et forslag til beretning for bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 9.
På generalformsalingen skal følgende punkter indgå i dagsordenen:

  1. Formalia
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Godkendelse af referat
  4. Beretning og fremtidig virksomhed
  5. Økonomi
  6. Valg
  7. Udtalelser
  8. Eventuelt

Stk. 10.
Generalforsamling nedsætter et valgudvalg. Sammensætningen af valgudvalget skal sammensættes således at partiskhed undgås.

Stk. 11.
Fællesklubbens bestyrelse vælges for 2 år og består af tillids- og medtillidsrepræsentanter jf. § 10, stk. 8 og maksimum 6 medlemmer, der er medlemmer af Fællesklubben jf. § 5.

Stk. 12.
Arbejdsmiljørepræsentanten der er valgt til Arbejdsmiljøudvalget er selvskreven til én af de 6 bestyrelsespladser jf. stk. 1, hvis denne er postarbejder.

Stk. 13.
Desuden vælges én Bilagskontrollant og én Bilagskontrollantsuppleant. Valgbare er alle medlemmer af Fællesklubben, der ikke er medlemmer af bestyrelsen.
Bilagskontrollant og Bilagskontrollantsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 14.
Alle valg sker ved håndsoprækning eller skriftligt hvis mindst én af de tilstedeværende fremsætter ønske herom.

Stk. 15.
Til alle valg kan der ikke ske nyvalg, såfremt den opstillede ikke er til stede. Ved genvalg kan dette ske, hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt.


§ 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal af Fællesklubbens bestyrelse finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med min. 2 ugers varsel.


§ 9. FORRETNINGSORDEN
Stk. 1.
Dirigent og referent vælges på generalforsamlingen ved håndsoprækning. Den sidst foreslåede sættes først under afstemning.

Stk. 2.
Dirigenten skal lede mødet i henhold til Fællesklubbens vedtægter og forretningsorden. Dirigenten skal retlede talerne, og foranledige forslag oplæst inden de kommer til afstemning. Deltagere der får ordet til forretningsordenen, må kun påpege brud på vedtægter og forretningsorden.

Stk. 3.
Dirigenten skal give talerne ordet i den rækkefølge, de er indtegnet. Uden for talerlisten kan fællestillidsrepræsentanten og ordføreren i den foreliggende sag få ordet efter begæring til dirigenten. Dirigenten kan få hjælp af en talerlistefører.

Stk. 4.
Er det besluttet at afslutte talerlisten, kan ingen på ny blive indtegnet. Inden forslag kommer til afstemning, skal dirigenten spørge forsamlingen, om der er flere ændringsforslag eller resolutioner, idet sådanne ikke kan modtages, når afstemning er foretaget. Er der vedtaget begrænset taletid, gælder dette ikke for de talere, der var indtegnet før vedtagelsen.


§ 10. VALG AF TILLIDS- OG MEDTILLIDSREPRÆSENTANTER
Stk. 1.
Valg af tillids- og medtillidsrepræsentanter foregår i forbindelse med Fællesklubbens generalforsamling, som samtidig er opstillingsmøde for kandidater.

Stk. 2.
Valgperioden er 2 år, således at der i ulige år vælges tillidsrepræsentanter og i lige år vælges medtillidsrepræsentanter.

Stk. 3.
Valget foregår ved urafstemning i de enkelte tillidsrepræsentantsområder strækkende sig over én uge (hverdage). Valget forestås af et valgudvalg, nedsat af generalforsamlingen. Urafstemningen tilstræbes afholdt senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 4.
Ved urafstemning kan der stemmes pr. brev hvis dette er signeret og valgudvalget i hænde seneste næstsidste valgdag.

Stk. 5.
Opstilles der kun én kandidat betragtes denne som enstemmigt valgt.

Stk. 6.
Afgår en tillids- eller medtillidsrepræsentant i utide, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Fællesklubben, med henblik på nyvalg.

Stk. 7.
Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af Fællesklubben fra de respektive tillidsrepræsentantsområder, i henhold til Industriens Overenskomst.

Stk. 8.
Tillids- og medtillidsrepræsentanter er medlemmer af Fællesklubbens bestyrelse.

Stk. 9
Hvis 1/3 af medlemmerne i et tillids- og/eller medtillidsrepræsentantsområde udtrykker mistillid til tillids- og/eller medtillidsrepræsentanten og samtidig stiller en ny kandidat, eller hvis 1/2 af medlemmerne udtrykker mistillid, afholdes der nyvalg efter reglerne i § 10, stk. 3-5.
Mistillid skal udtrykkes skriftligt og navngives med samtlige underskrifter.


§ 11. VALG AF FÆLLESTILLIDSREPRÆSENT
Stk. 1.
Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter ordinær generalformsaling og alle valg er gennemført jf. § 10 vælges fællestillidsrepræsentanten blandt tillidsrepræsentanterne for en 2-årig periode.

Stk. 2.
Stemmeberettigede ved valget af fællestillidsrepræsentant er tillidsrepræsentanterne og disses medtillidsrepræsentanter.

Stk. 3.
Fællestillidsrepræsentanten vælges i lige år.

Stk. 4.
Når en tillidsrepræsentant vælges som fællestillidsrepræsentant indtræder tillidsrepræsentantens suppleant umiddelbart som tillidsrepræsentant i dennes sted.

Stk. 5.
Hvis fællestillidsrepræsentanten nedlægger sit hverv i valgperioden indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben med henblik på nyvalg.

Stk. 6.
Valgte tillidsrepræsentanter og medtillidsrepræsentanter anmeldes til Post Danmark og den faglige organisation af fællestillidsrepræsentanten.

Stk. 7.
Til alle valg kan der ikke ske nyvalg, såfremt den opstillede ikke er til stede. Ved genvalg kan dette ske, hvis der foreligger en skriftlig fuldmagt.


§ 12. BESTYRELSEN
Stk. 1.
Ved førstkommende Fællesklubmøde efter endt generalforsamling og alle personvalg er gennemført, konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand og kasserer. Valgbare er til disse hverv er alle tillids- og medtillidsrepræsentanter.
Ved mere end én kandidat afgøres valgene ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2.
Fællestillidsrepræsentanten er formand for Fællesklubben


§ 13. MØDER I FÆLLESKLUBBENS BESTYRELSE
Stk. 1.
Fællesklubben afholder møder efter behov dog normalt mindst en gang i kvartalet. Fællestillidsrepræsentanten indkalder med mindst en uges varsel.

Stk. 2.
Der kan indkaldes til ekstraordinære møder med kortere varsel.


§ 14. REGNSKAB OG TEGNINGSRET
Stk. 1.
Kasseren skal føre nøje regnskab med Fællesklubbens midler.


Stk. 2.
Fællesklubbens økonomiske forhold tegnes af kasseren. Alle bevægelser på klubbens konti skal forelægges for formand og næstformand månedligt. Dette sker ved udskrift af kontoposteringer. Der er ingen kontantbeholdning.
 
Stk. 3.
Ved større dispositioner, beløb over 10.000,- kr., kræves skriftlig godkendelse af formand, næstformand samt kasserer.

Stk 4.
Ved investering i fast ejendom kræver det godkendelse af mere end 51 % af bestyrelsen.

Stk. 5.
Regnskabet forelægges i revideret stand til godkendes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 6.
Regnskabet skal til enhver tid på Bilagskontrollantens forlangende fremlægges til gennemsyn.


§ 15. FÆLLESKLUBBENS OPLØSNING
Stk. 1.
Fællesklubbens kan kun opløses hvis mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor på en ekstraordinær generalforsamling med kun dette punkt på dagsordenen samt en bekræftelse af denne beslutning ved efterfølgende urafstemning.

Stk 2.
Ved den efterfølgende urafstemning kræves et flertal på 2/3 af de ved urafstemningen afgivne stemmer.

Stk 3.
Ved opløsning tilfalder Fællesklubbens midler de lokale klubber efter disse medlemstal. Hvis ingen klubber eksisterer tilfalder midlerne 3F København.


§ 16. IKRAFTTRÆDEN
Disse vedtægter er vedtaget på Fællesklubbens generalforsamling den 9. september 2012 og annullerer alle tidligere love.

   
© Postarbejdernes Fællesklub